Splošni pogoji - Odpoved in odstopnina

 

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil, in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Abctour d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Abctour d.o.o. povrniti stroške prijavnine v višini 14 EUR na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

 

  • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja;
  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
  • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja;
  • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja;
  • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
  • Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

 

Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja. Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Abctour d.o.o. ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Abctouru d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Abctour d.o.o., se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Abctour d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Abctour d.o.o. potniku administrativne stroške v višini 14,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

 

ODPOVED POTOVANJA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odpoved potovanja. Sporazum o odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odpoved potovanja. znaša 5% cene aranžmana. Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, oziroma najkasneje 24 ur od nastopa vzroka odpovedi. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanja zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti zdravniško spričevalo oz. potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke:

 

datum poslabšanja zdravstvenega stanja,
kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje,
vrsto terapije,
diagnozo bolezni,
podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja.

 

Ne glede na plačano odpoved ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 24 ur pred odhodom (obvezno pa v okviru rednega delovnega časa agencije) pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Abctour d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 14,00 EUR po pogodbi. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Abctour d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

 

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Abctour d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Abctour d.o.o. si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno, število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 

za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu,
za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 25 potnikov v posamezni skupini,
za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

 

Abctour d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Abctour d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Abctour d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Abctour d.o.o. predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Abctour d.o.o.. Abctour d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Abctour d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Abctour d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Abctour d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Abctour d.o.o., potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Abctour d.o.o. potnika nemudoma obvesti. Abctour d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Abctour d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije

 

POSEBNI POGOJI ZA SKI OPENING 2020 2. IN 9. DECEMBRA 2020

ODPOVED UDELEŽBE  •  Gost ima pravico odpovedati svojo udeležbo. To lahko stori osebno v agenciji Abctour d.o.o. na Celovški 69 v Ljubljani, v drugi agenciji, kjer se je prijavil, ali v pisni obliki na naslov firme, oz. z elektronsko pošto na naslov info@abctour.si. 
Naš delovni čas je med 9.00 in 16.00. Vse odpovedi, ki bodo do organizatorja prišle pozneje, bomo obdelovali naslednji delovni dan. 
Če gost odpove svojo udeležbo na Ski opening 2020, Abctour d.o.o. obračuna stroške odpovedi potovanja. Višina povračila je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Pogoji odpovedi so sestavni del vsake pogodbe o prijavi na Ski opening.

Če gost odstopi v zadnjih 24 urah pred oz. v času izvedbe Ski opening, nima pravice do povračila stroškov. Če bo agencija uspela njegovo mesto prodati ali delno prodati naprej, bomo to storili v dobro stranke. 
Gost lahko med Ski opening-om spremeni program oziroma dodatne naročene storitve le s pisnim soglasjem s strani Abctour d.o.o.
Za spremembo imen ali števila potnikov, zaračunava Abctour d.o.o. gostu 14 EUR administrativnih stroškov (prijavnina) oz. po določilih namestitvenega objekta, če je ta strošek višji. 
Če potnik odstopi od pogodbe zaradi višje sile, ima agencija pravico do povračila svojih stroškov.

ODPOVED SMUČARSKE KARTE • Če gost do 5 dni pred začetkom predvidenega datuma uporabe smučarske karte, odpove svojo smučarsko karto, je strošek odpovedi 10 EUR za vsako odpovedano smučarsko karto. Če gost uporabo smučarske karte odpove 2 do 5 dni pred predvideno rabo, je strošek odpovedi 30 EUR za vsako odpovedano smučarsko karto. Če gost karto odpove v zadnjih 48 urah pred oz. v času izvedbe Ski openinga, nima pravice do povračila stroškov.

VREME IN SNEŽNE RAZMERE • Vremenske in snežne razmere niso razlog za odpoved Ski opening brez stroškov. Abctour d.o.o. ne prevzema odgovornosti, če v kraju obratuje manj smučarskih naprav zaradi pomanjkanja snega ali drugih pogojev, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej (vreme, naravne nesreče, okvare …).

SNEŽNA GARANCIJA • V terminu po 5. decembru 2020 je za vse naše goste na Ski openingu 2020 brez doplačila že vključena t. i. snežna garancija. 
Gost ima pravico do povračila vplačanega aranžmaja samo, če je v dogovorjenih rokih in v celoti vplačal vse svoje obveznosti. 
Ob uveljavljanju snežne garancije gostu vrnemo vrednost vplačanega aranžmaja, zmanjšano za vrednost prijavnine in vplačanih zavarovanj/garancij.
Potnik lahko uveljavlja povračilo vezano na snežno garancijo samo, če je izbrani smučarski center v celoti zaprt zgolj zaradi pomanjkanja snega na dan začetka veljavnosti smučarske vozovnice, ki jo je gost naročil. 
Če bodo snežne razmere takšne, bomo v Abctour svoje goste – nosilce prijav o (ne)obratovanju smučarskih naprav obvestili najkasneje 48 ur pred začetkom veljavnosti smučarske karte in sicer na e–naslov, dobljen ob prijavi oz. s pomočjo SMS na mobilni telefon. Kot merodajni dokument o obratovanju naprav v izbranem smučarskem centru velja izključno uradno pbvestilo upravljavca oz. lastnika smučišč.

ABCTOUR GARANCIJA VRAČILA OB ODPOVEDI SKI OPENINGA 2020 • gost ima možnost ob prijavi vplačati  agenciji Abctour d.o.o. garancijo odpovedi, kar pomeni:
Če do 24 ur pred potovanjem pride do okoliščin, zaradi katerih ne more na Ski opening, bo dobil od agencije vrnjeno vrednost vplačanega aranžmaja, zmanjšano za vrednost prijavnine in vplačanih zavarovanj/garancij.:
Pogoji za uveljavljanje garancije so:
-    Nezgode ali nepričakovana poslabšanja zdravstvenega stanja, ki gostu onemogoča udeležbo. 
Ob uveljavljanju garancije je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. O razlogu za odpoved mora obvestiti organizatorja v dveh dneh po nastanku razlogov zanjo ali takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča. Velja tudi, če nas obvesti prej in zdravniško potrdilo dostavi po končanem zdravljenju. Zdravniško potrdilo mora biti izdano z jasnim datumom, kdaj je do razlogov prišlo in opredelitvijo zdravnika, da gost ni sposoben udeležbe oz. mu to iz zdravstvenih razlogov odsvetujejo. Razlog odpovedi mora nastati po prijavi in pred odjavo potnika.

-    Smrti potnikovih sorodnikov (zakonski ali zunajzakonski partner, starši, tast, tašča, otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki potniku onemogoča potovanje. Za uveljavljanje garancije je treba predložiti mrliški list.

-    Nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih sorodnikov (zakonski ali zunajzakonski partner, starši, otroci, sestre ali bratje), ki gostu zaradi potrebne skrbi za svojce onemogoča udeležbo. Ob uveljavljanju garancije je treba predložiti zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom aranžmaja.
-    Mobilizacija civilne zaščite ali poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost gosta. Ob uveljavljanju garancije je treba predložiti uradni dokument
-    Razglasitev epidemije v Sloveniji ali državi, kjer bo Ski opening, ali tranzitnih državah, kar bi gostu onemogočilo prihod na cilj. Ob uveljavljanju garancije upoševamo samo uradno razglasitev epidemije, ki jo določijo in objavijo pristojni organi posamezne države. Taka prepoved potovanja ali dogodkov mora biti objavljena najkasneje 36 ur pred odhodom na izbrano lokacijo.
-    Elementarne nezgode v kraju bivanja, ki potniku onemogočajo potovanje. Elementarna nesreča, je vsaka naravna ali druga nesreča, kjer je človeški faktor kot povzročitelj izključen (suša, toča, požar, poplava, ipd.) in kjer je ogroženo ali prizadeto življenje, zdravje in premoženje potnika in oziroma ali njegove ožje družine. Ob uveljavljanju »Abctour garancije« je potrebno predložiti uradni dokument ustreznega državnega ali občinskega urada (civilna zaščita, ministrstvo za okolje in prostor, policija…).
Za Abctour d.o.o garancijo se lahko potnik odloči ob sklenitvi pogodbe ali v roku 24 ur od sklenitve pogodbe/rezervacije. Strošek Abctour garancije je 5 % celotne vsote storitev, ki je navedena na pogodbi. Ni potrebno, da se za vplačilo garancije odločijo vsi potniki na isti prijavi, ampak je to individualno doplačilo.
Gost ima pravico do uveljavljanja garancije in vračila vplačila samo, če udeležbo na Ski openingu odpove najkasneje en dan pred pričetkom aranžmaja.
Če gost udeležbe ne prične na dan, ki je določen kot pričetek in pred samim pričetkom pisno ne odpove, svoje udeležbe (= NON SHOW) , nima pravice do uveljavljanja vračila. Če potnik med ski-openingom odstopi od udeležbe, ob vrnitvi nima pravice do povračila vplačanih sredstev .
Ne glede na to, da je potnik plačal Abctour d.o.o. garancijo, ima agencija ob odpovedi njegove udeležbe pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki so 14 EUR za vsako prijavo.
Agencija se obvezuje gostom povrniti znesek vplačanih sredstev zmanjšan za znesek garancje in zavarovanj v roku 14 dni po prejemu vseh dokumentov oz. objavljeni epidemiji.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih